Nieuw: Gratis familierecht-spreekuur en echtscheiding mediation

Advocaat echtscheiding

Indien een huwelijk duurzaam is ontwricht kan de advocaat door een van de echtgenoten, dan wel door hen beiden, worden verzocht het huwelijk te laten ontbinden door echtscheiding. Indien het verzoek daartoe door één van de echtgenoten wordt ingediend, volgt een procedure op tegenspraak. De advocaat echtscheiding van de tegenpartij wordt in de gelegenheid gesteld zich tegen het verzoek te verweren en er volgt een mondelinge behandeling door de rechtbank. Een dergelijke procedure neemt over het algemeen tenminste 6 maanden in beslag. In geval de rechtbank ook moet oordelen over de (boedel)verdeling en/of verrekenverplichting neemt de volledige afwikkeling van de procedure beduidend meer tijd in beslag.

Naast een verzoek tot echtscheiding kunnen de echtgenoten, dan wel één van hen, via de advocaat echtscheiding de rechter ook verzoeken nevenvoorzieningen te treffen, bijvoorbeeld ten aanzien van de onderhoudsverplichtingen (alimentatie), de kinderen, de woning en/of het vermogen en de verdeling/verrekening daarvan.

Echtgenoten kunnen de rechter ook samen verzoeken de echtscheiding uit te spreken. Daartoe hun advocaat echtscheiding een gemeenschappelijk verzoek in dat vergezeld gaat van een echtscheidingsconvenant. In dat echtscheidingsconvenant zijn de afspraken opgenomen die de echtgenoten met elkaar, onder begeleiding van een advocaat of mediator/bemiddelaar, hebben gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. De rechter wordt verzocht het echtscheidingsconvenant deel te doen uitmaken van de door de rechter te wijzen beschikking. De afspraken tussen de echtgenoten krijgen daarmee dezelfde kracht als een rechterlijke beschikking.

Moment van echtscheiding
Indien de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken is het huwelijk daarmee nog niet ontbonden. De echtscheiding is pas een feit bij inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Spoedprocedure advocaat
Een (voorgenomen) echtscheiding brengt emoties en praktische problemen met zich. Het is niet altijd mogelijk daarvoor, al dan niet middels mediation/bemiddeling, of tussenkomst van een advocaat, een oplossing te vinden. Soms is de situatie van dien aard dat het noodzakelijk is dat een tijdelijke regeling, voor de duur van de echtscheidingsprocedure, wordt getroffen voor de kinderen, de onderhoudsverplichtingen (alimentatie) en de woning. In een dergelijke situatie kan de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De rechter behandelt een dergelijk verzoek in beginsel binnen drie weken na het moment waarop het verzoek is ingediend en doet vervolgens op termijn van één week een uitspraak. De beschikking is in beginsel van kracht met ingang van de dag waarop deze wordt gewezen.

Direct contact met onze advocaat? Echtscheiding langs andere weg regelen? Gebruik dit reactieformulier voor contact met onze advocaat, zie wat onze scheiding mediator voor u kan betekenen, of bel 035 601 50 80.