Nieuw: Gratis familierecht-spreekuur en echtscheiding mediation

Alimentatie

Voor de ex-partner
De rechter kan bij echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak de (gewezen) echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek een uitkering tot levensonderhoud toekennen ten laste van de andere echtgenoot. In de regel duurt deze verplichting maximaal twaalf jaren. Als daartoe aanleiding bestaat en wordt voldaan aan de eisen die de wet aan een wijzigingsverzoek stelt kan de alimentatie tussentijds worden gewijzigd. Het is belangrijk dat een verzoek hiertoe tijdig wordt ingediend. Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van de alimentatieverplichting.

Voor de kinderen
Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding (tot het 18e levensjaar) c.q. de kosten levensonderhoud en studie (van het 18e tot het 21e levensjaar) van hun kinderen.

Berekening van alimentatie
Teneinde de alimentatieverplichtingen op juiste wijze vast te stellen dienen de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige te worden begroot. In beginsel dient dit te gebeuren op grond van de werkelijke inkomsten en lasten van betrokkenen. Omdat dit in de praktijk veelal tot problemen en discussies leidt is het Rapport Alimentatienormen, ook wel bekend als het Tremarapport, ontwikkeld. Dit rapport bevat richtlijnen voor de wijze waarop alimentatie wordt berekend. Het rapport wordt op gezette tijden aangepast aan nieuwe inzichten. Ieder half jaar verschijnt een bijlage bij het rapport waarin de normen voor het komend half jaar worden gepubliceerd. Voor de vaststelling van de kinderalimentatie bevat het Rapport Alimentatienormen het Rapport Kosten van Kinderen. Speciaal voor de berekening van alimentatie in geval de onderhoudsplichtige een ondernemer of DGA is bevat het Rapport Alimentatienormen richtlijnen voor de berekening van alimentatie in een dergelijk geval.